Általános szerződési feltételek

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az EKVÉD Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”), és a Szolgáltató által a www.neilacare.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.neilacare.hu weboldalon keresztül történik.

 

 1. A szolgáltató adatai:

 

1.1.      Cégnév:  EKVÉD Kft.

Székhely: 1173 Budapest, 521. u. 22.

Postacím: 1116 Budapest, Kondorosi út 8/A, B épület 1.emelet 7.

Telefonszám: +3618722441

E-mail cím: info@neilacare.com 

Cégjegyzékszám: 01-09-567865 

Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék

Adószám: 12234631-2-42

 

 1. Általános információk a szerződésre vonatkozóan, valamint a hatály kérdése

 

2.1.      Az ÁSZF hatálya Magyarország területén nyújtott azon elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra terjed ki, mely a www.neilacare.hu weboldalon (továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus webáruházon keresztül (továbbiakban: „Áruház”) történik.

 

2.2.      Az Áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) szabályozza.

 

2.3.      Az Áruházban történő vásárlás a Weboldalon leadott megrendeléssel lehetséges, az ÁSZF által meghatározott módon.

 

2.4.      Az Áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden Ügyfél számára, regisztráció nélkül is, azonban még ebben az esetben is a személyes adatok megadása a Weboldalon történő megrendeléssel összefüggésben kötelező.

 

2.5.      A jelen ÁSZF részét képezi a Weboldal Adatkezelési Tájékoztatója, mely a Weboldalon az alábbi linken érhető el:

 

2.6.      Az Áruházban egyes szolgáltatások regisztrációhoz, majd ezt követő belépéshez kötöttek.

 

2.7.      A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy az Áruházon keresztül kötött minden szerződés (megrendelés) írásba foglaltnak minősül.

 

2.8.      Az ÁSZF keretében megkötött szerződés nyelve a magyar nyelv.

 

2.9.      A Szolgáltató a létrejött szerződést iktatja és annak létrejöttét követően, az adott szerződésből eredő jogok és kötelezettségek Ptk.-ban meghatározott elévülési idejéig, illetőleg, ha egyéb vonatkozó jogszabály ettől hosszabb megőrzési időt ír elő, akkor ez utóbbi ideig őrzi, mely utólag hozzáférhető.

 

 1. A szerződés létrejöttét kizáró feltételek

 

3.1.      Felek között az Ügyfél megrendelésének leadásával és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre adásvételi szerződés.

3.2.      Ügyfél természetes személyként a főoldalon és az általános termékkörök esetén kizárólag azon személy lehet, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 

 1. a) nagykorú vagy

 

 1. b) tizennegyedik életévét betöltött kiskorú, aki

 

 1. ba) a szerződés megkötéséhez törvényes képviselőjének beleegyezésével rendelkezik

vagy

 

 1. bb) a vételár megfizetését saját keresménye terhére teljesíti

vagy egyébként a magyar jogszabályok alapján a szerződés megkötésére jogosult

 

és [(a) és b) pontok esetekben egyaránt] jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntés alapján szerződéskötési jogosultsága az szerződéskötés körében nem korlátozott.

 

Az Áruházban történő vásárlással az Ügyfél a fenti feltételek teljesüléséért szavatosságot vállal.

 

3.3.      Ügyfél természetes személyként szexuális termékkörök esetén kizárólag azon személy lehet, aki 18. életévét betöltötte. Az ilyen termékeket tartalmazó aloldalt csak 18. életévüket betöltött személyek látogathatják, az aloldal megjelenítése előtt a Szolgáltató figyelmeztetést tesz közzé a kiskorúak lehetséges veszélyeztetéséről.

 

3.4.      Az Áruházban történő vásárlással az Ügyfél a 3.2., illetve 3.3. pontokban foglalt feltételek teljesüléséért szavatosságot vállal.

 

3.5.      A Szolgáltató megrendelést kizárólag Magyarországi szállítási cím esetén fogad el. Az ettől eltérő szállítási cím Ügyfél általi megadása esetén az Ügyfél általi ajánlattétel (megrendelés) hatálytalan.

 


 

 1. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége

 

4.1.      A szolgáltató az Áruház működésével, a megrendelésekkel, illetőleg a panaszok kezelésével kapcsolatban az általa fenntartott ügyfélszolgálat útján teszi lehetővé a kommunikációt az Ügyfelek részére.

 

4.2.      Az ügyfélszolgálat elérhetősége:

 

            Telefon:+3618722441

Email: info@neilacare.com

            Facebook: https://www.facebook.com/neilacare

            Instagram: instagram.com/neilacare

 

 1. Regisztráció

 

5.1.      Az Ügyfél az első, a Weboldalon leadott megrendelése során a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatait megadja. Az adatok megadását követően az Ügyfél választhat, hogy az adatai mentésre kerüljenek-e az Áruház rendszerében. Amennyiben az Ügyfél az adatainak rögzítéséhez hozzájárul, úgy az Ügyfelet a Weboldal regisztrálja. A regisztrációt követően az Ügyfél az Áruházba az e-mail címének és a jelszavának a megadásával regisztrált ügyfélként léphet be.

 

5.2.      Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával, illetve a regisztrációt követő belépéssel kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja.

5.3.      A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel.

 

5.4.      Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

5.5.      A regisztrált Ügyfél a személyes adatait a későbbiekben a személyes adatlapján változtathatja meg.

 

 1. Regisztráció törlése

 

6.1.      Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

6.2.      A regisztráció során megadott adatok, különösen a jelszó titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél felel. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

 

6.3.      Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

 1. Weboldalon található áru tulajdonságai, valamint annak megrendelésével kapcsolatos technikai lépések

 

7.1.      Az Áruházban vásárolható áruk lényeges tulajdonságai a Weboldalon minden esetben hozzáférhetőek. Az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre illetve a terméken feltüntetésre kerülő használati utasítás tartalmazza.

 

7.2.      A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az az általános forgalmi adót (továbbiakban: „Áfa”) már tartalmazza. A termékek vételára azonban nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

7.3.      Amennyiben a Szolgáltató figyelmetlensége révén a Weboldalon feltüntetett termék mellett nyilvánvalóan hibás ár került feltűntetésre, példának okán a nyilvánvalóan lehetetlen ár, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár, akkor abban az esetben a Szolgáltató nem köteles az adott megrendelés visszaigazolására, illetve esetleges visszaigazolás esetén nem köteles a megrendelt árut, terméket kiszállítani, a Szolgáltatónál nem keletkezik kötelezettség a Megrendelés teljesítésére. Ilyen alkalmakon a Szolgáltató felajánlja az Ügyfélnek a helyes áron történő szállítás lehetőségét, mely felajánlás az Ügyfelet semmilyen módon nem köti.

 

7.4.      A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül a regisztrált, továbbá a vendégként megrendelést leadó Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul a Szolgáltató részére megadja. A Regisztráció, valamint a megrendelés során megadott adatokat köteles minden Ügyfél a valóságnak megfelelően kitölteni. Az Ügyfél által valótlanul, pontatlanul, tévesen megadott adatokból eredő kárért felelősség a Szolgáltatót semmilyen esetben nem terheli, azért a felelősségét kizárja.

 

7.5.      Az Ügyfél által tévesen megadott adatok vonatkozásában az adatbeviteli hibák kijavítására a Szolgáltató a megrendelés véglegesítése előtt lehetőséget biztosít. Az Ügyfélnek a megrendelés véglegesítése előtt a megadott adatokat kötelessége ellenőrizni. Az Ügyfél jelen pontba foglalt kötelezettségének esetleges elmulasztásából fakadó károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

 

7.6.      A megrendelés feladása az Áruházban a legtöbb szolgáltatás tekintetében regisztráció nélkül (vendégként) is lehetséges, azonban ez utóbbi esetben is az Ügyfél a személyes adatlap kitöltésére köteles, valamint a megrendelésének leadását a kosár gomb használatával teheti meg.

 

7.7.      A kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a kosár tartalma törölhető.

 

7.8.      Az Ügyfél az alábbiakban felsorolt fizetési módok közül választhat: bankkártyás fizetés, utánvételes fizetés, valamint OTP SimplePay. Az egyes fizetési módok a szállítás módjától függően változhatnak.

 

7.9.      A termékek ára magyar forintban kerül meghatározásra.

 

 1. Ajánlati kötöttség

 

8.1.      Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését követően a Szolgáltató késedelem nélkül visszaigazoló email útján, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld az Ügyfél részére (továbbiakban: „Visszaigazoló Email”). A visszaigazolás tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, valamint a regisztráció során megadott adatokat.

 

8.2.      Visszaigazoló Email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

 

8.3.      A Visszaigazoló Email a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között.

 

8.4.      Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó Visszaigazoló Emailt.

 

8.5.      A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá az Ektv. rendelkezései az irányadóak.

 

8.6.      A Visszaigazoló Email megküldése a Szolgáltató részéről a megrendelés elfogadásának minősül.

 

 1. Szállítás és fizetés

 

9.1.    A Szolgáltató a megrendelt árukat házhoz vagy az Ügyfél által kiválasztott csomagátvételi pontra szállítással, szerződött partnere(i) útján juttatja el az Ügyfélnek.  A szállításért a Szolgáltató díjat számít fel. A szállítási díjakat a jelen ÁSZF mellékletét képező, Szállítási információk linken elérhető díjtáblázat tartalmazza.

 

 

9.2.      A Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címére (továbbiakban: „Elektronikus Számla”). Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató Elektronikus Számlát állítson ki. Az Elektronikus Számla egyben a szerződés visszaigazolásául és a Szolgáltatások igénybevételére való jogosultság igazolásául is szolgál.

 

 

9.3.    A Felek között az ÁSZF 8.6. pontjában meghatározott időpontban létrejött adásvételi szerződés kapcsán az Ügyfél szerződésszegést valósít meg, amennyiben az általa megrendelt csomagot jogos ok nélkül nem veszi át. Ebben az esetben a Fogyasztó nem elállási jogot gyakorol (ezen jogáról bővebben tájékozódhat az ÁSZF 11. pontjában), hiszen az elállási jog gyakorlásának előfeltétele, hogy azt az Ügyfél a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy pedig az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolja. Az, hogy az ügyfél megtagadja az átvételt, vagy közli a futárral, hogy a csomagra nem tart igényt, nem minősül egyértelmű nyilatkozatnak, tekintettel arra, hogy ezen nyilatkozat címzettje csak a Szolgáltató lehet. A Felek között létrejött adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, az Ügyfél a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Amennyiben az Ügyfél a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, a Szolgáltató a szolgáltatás lehetetlenné válásának jogkövetkezményeit alkalmazza. Ez alapján a Szolgáltató szabadul a szerződésből eredő kötelezettsége alól, illetve a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítésére igényt tart az Ügyféltől. A kár mértéke ebben az esetben az oda-, illetve a visszaszállítás költsége, azaz 1980 Ft - ezerkilencszáznyolcvan forint. Ezen összeg megfizetésére a felmerült kárai okán a Szolgáltató akkor is igényt tarthat, amennyiben az Ügyfélnek a szállítás a megrendelés teljesülése esetén „ingyenes” lett volna.

 1. Szállítással kapcsolatos felelősség

 

10.1.     A Szolgáltató nem felel mindazért a kárért, amely a fuvarozással összefüggésben a fuvarozónak felróhatóan keletkezett.

 

10.2.     Az Ügyfél köteles a fuvarozó által kiszolgáltatott terméket nyomban megvizsgálni, valamint annak megfelelő darabszámáról meggyőződni. (továbbiakban: „Megvizsgálási Kötelezettség”)

 

10.3.     Amennyiben az Ügyfél a Megvizsgálási Kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót kicserélési, hiánypótlási kötelezettség nem terheli.

 

 1. Elállási jog gyakorlása

 

11.1.     Jelen pontban foglaltak, kizárólag olyan Ügyfelekre vonatkoznak, akik foglalkozásukon, gazdasági tevékenységen kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek, akik árut vesznek, rendelnek vagy kapnak (továbbiakban: „Fogyasztó”).

           

11.2.     A Fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

 

 1. aa) a terméknek,

 

 1. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

 

 1. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

 

 1. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 

            számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

11.3.     Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

 

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (pl. higiéniai termékek, az étrend-kiegészítők, kozmetikumok, krémek, masszázsolajak, parfümök stb.) Ezek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

 

Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen szabály alá tartozó termékek használatát, elfogyasztását, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát a 11.2. pont szerint gyakorolhatja.

 

11.4.    Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát, vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt elállási nyilatkozat mintát megfelelően kitöltve köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

 

11.5.     A Fogyasztó határidőben gyakorolja az elállási jogát, ha az ÁSZF 11.2. pontjában megjelölt határidő lejárta előtt elküldi az elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 

11.6.    A Szolgáltató a Fogyasztó által történő elállás esetén a pénz visszafizetését vállalja, melyet az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül a Fogyasztó bankszámlájára utalással teljesít. A Szolgáltató a visszafizetendő összeget visszatarthatja addig, amíg a Fogyasztó az adott terméket nem szolgáltatta vissza, vagy annak visszaküldését kétséget kizáróan nem igazolta.  A Szolgáltató nem esik késedelembe, mindaddig, míg a Fogyasztó a jóváírásul szolgáló bankszámlaszámáról nem nyilatkozik.

 

11.7.     A Fogyasztó elállása csak abban az esetben megfelelő, ha sértetlenül és megfelelően csomagolva került a Fogyasztónak visszajuttatásra.

 

11.8.    A Fogyasztó által történő elállásból eredő postaköltséget minden esetben a Fogyasztó köteles viselni, annak díját a Szolgáltatóra áthárítani nem jogosult. A Fogyasztó viseli továbbá a visszaküldés költségeit abban az esetben is, ha az adott termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

 

 1. Szerzői jogok

 

12.1.     A Weboldal tartalmát és kialakítását a szerzői jog védi. A Weboldalon védett márkák és üzleti elnevezések kerülnek használatra. A Weboldal néhány területe ezen kívül olyan tartalommal bír, amelyek szerzői jogai és/vagy egyéb oltalmi jogai harmadik személy tulajdonát képezik. Ezen ÁSZF ellenére a tartalmak sokszorosítása, változtatása vagy a szerzői jog más módon történő megsértése, bármilyen formában, egészében vagy részleteiben, a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül tilos.

 

12.2.     A szolgáltatások igénybevétele, illetve a Weboldalon használata semmilyen módon nem eredményezik semmilyen szellemi alkotáshoz való jog (sem felhasználási, sem tulajdonjog) átszállását az Ügyfélre.

 

12.3.     A Weboldalt a Szolgáltató üzemelteti.

 

 

 1. Kellékszavatosság

 

13.1.     A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021 (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

 

13.2.       Az Ügyfél választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, vagy ha a Szolgáltató nem vagy nem megfelelően végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy olyan jellegű hiba áll fenn mely az azonnali árleszállítást vagy elállást tesz indokolttá, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

13.3.    A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

13.4.   Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél kellékszavatossági jogát a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn belül érvényesítheti azzal, hogy a hiba felfedezéséről haladéktalanul kell értesítenie a Szolgáltatót.

 

13.5.     Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

13.6.    Fogyasztó esetén a teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A Szolgáltató felhívja ugyanakkor a Fogyasztó figyelmét arra, hogy weboldalon megjelenő termékek jelentős részével, így különösen a bőrápolási termékekkel, tusfürdőkkel, testápolókkal, valamint dezodorokkal az előbbiekben meghatározott vélelem nem összeegyeztethető, tekintettel ezen termékek rövid természetes élettartamára, illetve eltarthatóságára. Az előbbiekben meghatározott termékek esetében, valamint az egyéb termékek vonatkozásában a teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


 

 1. Termékszavatosság

 

14.1.     A termék hibája esetén a Fogyasztó választása szerint az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

14.2.     Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

14.3.     A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

14.4.     Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

14.5.     A Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag a gyártóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

14.6.     A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

14.7      Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

 1. Jótállás

 

15.1.     A Szolgáltató az egyes termékeknél meghatározottak szerint vállal jótállást.

 

15.2.    A jótállás alapján a Szolgáltató a termék kicserélését vállalja. A hibás termék visszaküldésével kapcsolatos költségeket a Szolgáltató viseli.

 

15.3.     A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

15.4.    Felhívjuk a Fogyasztók figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetnek.

 

 1. Termékkel kapcsolatos felelősség

 

16.1.     Termékkár definiálása:

 

 1. a) valakinek a hibás termék által okozott halála, testi sérülése vagy egészségkárosodása miatt bekövetkezett kár; és

 

 1. b) a hibás termék által más dolgokban okozott, a kár bekövetkeztekor ötszáz eurónak a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyama szerinti forintösszegénél nagyobb összegű kár, ha a károsodott dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen célra használta. (továbbiakban: „Termékkár”)

 

16.2.     A Szolgáltatót a Termékkárért felelősség nem terheli.

 

16.3.     Az Ügyfél Termékkárral kapcsolatos igényét az adott termék gyártójával szemben érvényesítheti.

 

 1. Békéltető Testület

 

17.1.     A fogyasztónak jogában áll fogyasztói jogvita esetén békéltető testülethez fordulni.

 

17.2.     A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület és annak elérhetőségei:

 

Név: Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. emelet 111

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: +36 1 488 21 86

Telefon: +36 1 488 21 31

 

 1. Vegyes rendelkezések

18.1      A Szolgáltató törekszik a Weboldal hibamentes működésére, ugyanakkor a Weboldal használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, továbbá számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, valamint adattovábbítási késedelemből eredő, illetőleg a Weboldal használata során az Ügyfelet ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag saját felelősségére használja.

18.2.     A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Ügyfelek magatartását illetően, de fenntartja a jogot arra, hogy az internetes etika ellen vétőt minden előzetes értesítés nélkül törölje, illetve lehetősége szerint kizárja a Weboldal használatából.

18.3.     A Szolgáltató karbantartás vagy egyéb célból időlegesen szüneteltetheti a Weboldal működését, amelyből az Ügyfelet ért vélt vagy valós károkért felelősség a Szolgáltatót nem terheli.

18.4.     Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten vállalja, hogy amennyiben a jelen ÁSZF megsértésével összefüggésben a Szolgáltatót kár éri, úgy a Szolgáltató kárait megtéríti, valamint abban az esetben, ha az ÁSZF általi megsértése okán harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben kártérítési igénnyel lépnek fel, úgy az Ügyfél a Szolgáltatót a felelősség alól mentesíti, és a Szolgáltató helyett teljesít, vagy a Szolgáltató által teljesített kártérítést a Szolgáltatónak megtéríti.

 

 1. Az ÁSZF módosítása

 

19.1.     A Szolgáltató az ÁSZF-et időről-időre módosíthatja. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé, legkésőbb a módosított ÁSZF hatályba lépését megelőző 8 (nyolc) munkanappal.

 

 

 

 

Budapest, 2022.05.09