Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

 

Hatályba lépés napja: 2020. 01. 17.

 

 1. Preambulum

1.1 Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse az EKVÉD Kft. (1173 Budapest, 521. u. 22; cégjegyzékszám: 01-09-567865; adószám: 12234631-2-42; a továbbiakban: „Adatkezelő”) által alkalmazott, továbbá magára nézve kötelezőnek elismert adatvédelmi és adatkezelési szabályokat. Ennek megfelelően a jelen Tájékoztató tartalmazza a www.neilacare.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül rögzített személyes adatok kezelésének és felhasználásának feltételeit és rendjét.

1.2 Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: „Infotv.”), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletnek (GDPR), az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

1.3 A Tájékoztató szabályai valamennyi olyan adatkezelésre érvényesek, illetve alkalmazandók, amely során Adatkezelő a személyes adatok felvétele során internetes hivatkozással vagy egyéb módon hivatkozik a Tájékoztatóra. A Tájékoztató fenti dátummal hatályos formájában elérhető a Weboldalon.

 

 1. Az Adatkezelő

Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei:

Adatkezelő cégneve: EKVÉD Kft.

Székhelye: 1173 Budapest, 521. u. 22.

Postacím: 1116 Budapest, Kondorosi út 8/A, B. épület, 1. emelet 7.

cégjegyzékszám: 01-09-567865

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék

E-mail: info@neilacare.com

Telefonszám: +3618722177

Honlap: http://www.neilacare.hu / www.neilacare.com

 1. A kezelt adatok forrása

3.1 Adatkezelő az általa kezelt adatokat közvetlenül az érintett személytől veszi fel. Adatkezelő jogosult továbbá a bárki által elérhető, nyilvánosságra hozott személyes adatok kezelésére.

3.2 Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem jogosult és nem köteles ellenőrizni, azok valódiságáért kizárólag a személyes adatairól nyilatkozó érintett személy felel.

3.3. Az email címéről nyilatkozó személy az email címének megadásakor egyben felelősségét vállal, hogy a megadott címről csak ő vesz igénybe szolgáltatást. Az email cím jogosulatlan személy általi használatával kapcsolatban felmerülő károkért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

3.4 Abban az esetben, ha a felhasználó a Weboldalon történő regisztráció során harmadik személynek az adatait adta meg és ezzel kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a hamis adatot megadó felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

 

 1. A kezelt személyes adatok jogalapja, köre, az adatkezelés célja, terjedelme és időtartama

4.1 Az Adatkezelő a tevékenységével összefüggésben jogosult az érintett személy által közvetlenül megadott adatok, továbbá online felületeinek használatával kapcsolatos adatok, illetve a bárki által elérhető, nyilvánosságra hozott adatok, továbbá a Weboldalon történő vásárlásokkal kapcsolatos adatok kezelésére.

4.2 A fentiekben felsorolt személyes adatok Adatkezelő általi kezelése a különböző célokhoz kapcsolódóan eltérő lehet. Az adatkezelés minden esetben a jogszabályi előírásokkal összhangban, a cél megvalósulásához elengedhetetlen mértékben, a cél elérésére alkalmas módon történik. A személyes adatok kizárólag célhoz kötötten kerülnek felhasználásra.

4.3 Az Adatkezelő az érintett személy által megadott adatokat a következő célok érdekében és ideig használhatja fel:

 1. a) Weboldallal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok. Az adatkezelés jogalapja a honlap működéséhez szükséges automatikus adatgyűjtés esetében az Adatkezelő jogos érdeke. A kényelmi, statisztikai, marketing célú automatikus adatgyűjtés jogalapja az érintett hozzájárulása. Adatkezelő Weboldala érintett személy általi használatának megismerésére annak érdekében, hogy információkat gyűjthessen a látogatók felhasználói magatartásáról és ellenőrizze a felületek működését, illetve megakadályozza a visszaéléseket. Az adatok kezelése az online felületek működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig tart.
 2. b) Hírlevelek küldése. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett a személyes adatainak törlését nem kéri. Az Adatkezelő hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le, illetve e-mail útján az info@neilacare.com e-mail címre küldött kérelem, továbbá az Adatkezelő levelezési címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott postai levélben, a 8.1 pontban a tájékoztatási kérelemre vonatkozóan meghatározott módon. A hírlevél reklámelemet tartalmaz, melynek célja, hogy az érintett az elsők között értesülhessen az akciós és naprakész ajánlatokról.
 3. c) Regisztráció nélküli vásárlás.Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és az érintett közötti szerződéses kapcsolat létesítése és teljesítése. A Weboldalon vendégként történő vásárlások, mint jogügyletek teljesítése céljából (ideértve a következőket is: szállítás, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás) az alábbi adatokat kezeli: érintett e-mail címe, számlázási címe (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), szállítási címe (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám és egyéb érintett által megadott címadat), telefonszám. Az adatkezelés e célhoz kötötten az vásárláshoz, mint jogi ügylethez kötődő jogok és kötelezettségek elévülésének végéig tart.
 4. d)Regisztráció.Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kapcsolat létesítése. A weboldalon regisztráltként történő vásárlások, mint jogügyletek teljesítése céljából (ideértve a következőket is: szállítás, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás) az alábbi adatokat kezeli: érintett felhasználóneve, jelszava, e-mail címe, számlázási címe (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, és egyéb érintett által megadott címadat), szállítási címe (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), telefonszám. Az adatkezelés e célhoz kötötten az vásárláshoz, mint jogi ügylethez kötődő jogok és kötelezettségek elévülésének végéig tart.

 

 

4.4 Adatkezelő online felületei működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva azok működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az érintett által megadott adatokon túl Adatkezelő az online felületein működő szoftver segítségével adatokat gyűjthet arról, hogy miként használja azokat.

4.5 Minden olyan esetben, ha Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az érintett személyes adatait, erről az érintettet előzetesen tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, továbbá lehetőséget biztosít számára, hogy az ilyen, eredeti céltól eltérő felhasználást megtiltsa.

 

 1. Cookie-k és egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők

5.1 A cookie-k számítógépen, mobiltelefonon vagy egyéb digitális eszközön adatokat tároló kisméretű fájlok, amelyek lehetővé teszik az őket az eszközön elhelyező személy számára az érintett felismerését a különféle online felületeken. A cookie-k számos hasznos célt szolgálhatnak, így többek között lehetővé teszik annak megállapítását, hogy az online felületeket látogató érintettek tevékenysége alapján a felületek mely részei a legnépszerűbbek, ugyanis a segítségükkel látható, hogy azok mely oldalakhoz és funkciókhoz férnek hozzá és mennyi időt töltenek az egyes felületeken.

5.2 Fontos, hogy az érintettnek lehetősége van törölni saját eszközéről a cookie-kat, valamint általában beállíthatja a böngészőt az összes cookie elfogadására vagy elutasítására. Általában a böngészők „súgó”-ja eligazítást ad, hogy hogyan lehet a böngészőben a cookie-kra vonatkozó szabályokat beállítani. Bizonyos online funkciók működéséhez viszont szükségesek a cookie-k, ezért ezek letiltása befolyásolhatja az online felületek, vagy azok egyes részeinek használatát és a felhasználói élményt.

5.3 Adatkezelő online felületeken megjelenő kényelmi, statisztikai, marketing és egyéb célú cookie-k tárolásához történő hozzájárulással, illetve Adatkezelő online felületeihez való hozzáféréssel, azok használatával az érintett személy hozzájárul az egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők és egyéb adatok az Adatkezelő Cookie Szabályzatában részletezett módon történő kezeléséhez. A honlap működéséhez szükséges cookie-k használata esetében az Adatkezelő az online felületei működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, valamint a felhasználói élmény javítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

5.4 Adatkezelő online felületei a Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043; a továbbiakban: „Google”) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: „Google Analytics”), a Hotjar Ltd. (Level 2 St. Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta; a továbbiakban: „Hotjar”) és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; a továbbiakban: “Facebook”) által nyújtott webanalitikai szolgáltatásokat (Google, Hotjar és Facebook szolgáltatásai a továbbiakban együtt: „Webanalitikai Szolgáltatások”) használja. A Webanalitikai Szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületek használatával, azokhoz történő hozzáféréssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Hotjar és a Facebook által kezelt cookie-k az Európai Unión belüli szervereinken kerül tárolásra. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google, a Hotjar  és a Facebook ezeket az információkat az online felületek érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

 

 1. Az adatokhoz hozzáférő személyek köre, az adatfeldolgozók

6.1 A személyes adatok kezelésére elsődlegesen az Adatkezelő erre felhatalmazott megbízottjai és munkatársai jogosultak. Az adatkezelésre jogosult személyek a megadott személyes adatokat megismerhetik, rendszerezhetik, továbbá következtetéseket vonhatnak le belőlük.

6.2. Az Weboldalt kiszolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Az adatfeldolgozó kizárólag a megrendelések teljesítése során, a feladataik teljesítéséhez szükséges adatokat van lehetőségük megismerni.

6.3. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

Az OTP Mobili Kft.(1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.) részére történő adattovábbítás: A Weboldal használója elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldal adatbázisában tárolt személyes adatai továbbításra kerüljenek az OTP Mobili Kft. mint adatkezelő részére. A jelen pont alapján továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. A jelen pont alapján történő adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Adatfeldolgozóként bizonyos esetekben (például hírlevél küldése) igénybe vehetjük a Mailchimp szolgáltatását is. Ebben az esetben a Mailchimp adatfeldolgozónak minősül. Ilyen esetekben a Mailchimp adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttérszolgáltatása. A Mailchimp szolgáltatást nyújtó The Rocket Science Group LLC az EU-US Privacy Shield framework (Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között kötött adatvédelmi pajzs egyezmény) alapján nyilvántartott cég, amely tehát megfelel a GDPR követelményeinek.

A Mailchimp adatvédelmi nyilatkozata a következő linken érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/, a címe pedig: The Rocket Science Group LLC Mailchimp) (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA30308 USA; további információ pedig itt érhető el: scott.culpepper@mailchimp.com, +1 (404) 806-5843.

További adatfeldolgozók:


 

Webshippy Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Kft

1044, Budapest, Ezred utca 2 (B2/13/1)

Logisztika, csomag összeállítása, fuvarozásra előkészítés

Nem természetes személy ügyfél: Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe

Természetes személy ügyfél: Vezetéknév, keresztnév, ország, Utca, házszám, telefonszám, e-mail cím

Gls General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351, Alsónémedi GLS Európa utca 2

Fuvarozás, Kiszállítás, Visszáru szállítás

Nem természetes személy ügyfél: Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe

Természetes személy ügyfél: Vezetéknév, keresztnév, ország, Utca, házszám, telefonszám, e-mail cím

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)

1031, Budapest, Záhony utca 7.

Elektronikus számla kiállítása

Nem természetes személy ügyfél: Kapcsolattartó/képviselő neve, cég neve, cég címe, cég adószáma

Természetes személy ügyfél: Vezetéknév, keresztnév, lakcím

Kocsis-Juhász Margit EV.

1138, Budapest, Karikás Frigyes utca 4/A

Könyvelés

Nem természetes személy ügyfél: Kapcsolattartó/képviselő neve, cég neve, cég címe, cég adószáma

Természetes személy ügyfél: Vezetéknév, keresztnév, lakcím

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FoxPost Zrt.)

3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Fuvarozás, Csomagkiszállítás, Visszáru szállítás

Nem természetes személy ügyfél: Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe

Természetes személy ügyfél: Vezetéknév, keresztnév, ország, utca, házszám, telefonszám, e-mail cím

 1. Adatbiztonsági intézkedések, adattovábbítás

7.1 Adatkezelő a lehető legteljesebb mértékben törekszik az általa kezelt adatok biztonságának megőrzésére, ennek keretében megteszi mindazon ésszerű fizikai, technikai, szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azon eljárási szabályokat, melyek biztosítják a felvett, tárolt személyes adatok megfelelő védettségét, illetve megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát.

7.2 Adatkezelő köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

 1. Az érintett személy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

8.1. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az Infotv és a GDPR. rendelkezései alapján az érintett személy tájékoztatást kérhet Adatkezelő által kezelt személyes adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre vonatkozóan, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett személy adatait. A tájékoztatás kérhető e-mail útján a info@neilacare.com e-mail címen és Adatkezelő levelezési címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott postai levélben. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti a jogosulttól származónak, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést Adatkezelő csak akkor tekinti a jogosulttól származónak, ha azt az érintett személy az általa megadott és így Adatkezelő által kezelt e-mail címéről küldik. Adatkezelő az adatkezelési tájékoztatási kérelem esetén annak megérkezésétől számítva a lehető leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül írásban ad tájékoztatást.

8.2. Helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

8.3. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll::

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.5. Az adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

8.6. A tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.8. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

 1. Az érintett személy jogérvényesítési lehetőségei

9.1 Adatkezelő az érintett személy személyes adatait a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kezeli. Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett személynek bármilyen kérdése, aggálya vagy kifogása merülne fel, lehetősége van ezt az info@neilacare.com e-mail címre, vagy postai úton a fenti 8.1 pontban foglaltak szerint küldött üzeneten keresztül Adatkezelőnek jelezni.

9.2 Bárkinek, így az érintettnek is lehetősége van Hatóságnál (postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603.; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu) tett bejelentéssel a Hatóság vizsgálatát kezdeményezni arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

9.3 Az érintett személy személyhez fűződő jogainak érvényesítése érdekében a bírósághoz fordulás joga is biztosított. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az érintett személy választása szerint dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítja meg.

 

 1. Jogfenntartás

10.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Ez a rendelkezés nem érinti a módosítások elfogadása előtt kezelt adatok adatkezelésének jogalapját és jogszerűségét.